Ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

kategoria: Ogłoszenia

Do 5 stycznia 2024 roku trwa nabór w ogłoszonych przez Burmistrza Wadowic otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami.

403418129 703413051889367 1892431215121710887 n - Konkursy dla organizacji pozarządowych

Konkursy na zadania publiczne określone w Programie współpracy gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok:

  1. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,2373509,zarzadzenie-nr-005014552023mops-burmistrza-wadowic-z-dnia-1-grudnia-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-o.html
  2. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,2374590,zarzadzenie-nr-005014612023ss-burmistrza-wadowic-z-dnia-8-grudnia-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-otw.html

Przypominamy, że oferty składane na ww. konkursy muszą zostać wygenerowane w systemie Witkac.pl, a następnie złożone na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego lub – w przypadku konkursu pierwszego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Składanie ofert na trzeci z ogłoszonych konkursów – z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – odbywa się drogą tradycyjną, tj. poprzez złożenie oferty wraz z załącznikami na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Treść ogłoszenia konkursowego: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,2374577,zarzadzenie-nr-005014602023ss-burmistrza-wadowic-z-dnia-8-grudnia-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-kon.html

Powrót do listy aktualności